Información práctica

Recurso

Programación de Nadal 23-24

Recurso

O caderno didáctico (non pretende ser unha unidade didáctica) estructúrase en dous apartados claramente diferenciados en contidos e destinatarios:

INFORMACIÓN DO PARQUE NACIONAL PARA O PERSOAL DOCENTE: É unha información previa sobre os arquipélagos que conforman o Parque e os valores naturais deste. Este apartado aporta algúns conceptos clave para a preparación dos aspectos didácticos da visita.

IDEAS DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS, DESPOIS DA VISITA: Son fichas de actividades, cun formato sinxelo de fotocopiar, para repartir nas aulas aos alumnos que xa fixeran a visita. Teñen o obxectivo de servir de recordatorio e afianzar os conceptos aprendidos previamente.

Recurso

Descripción detallada de las rutas señalizadas en los 4 archipiélagos del PN Illas Atlánticas de Galicia.

Recurso

Orden de 26 de abril por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia para el año 2023.