Subvencións e convocatorias

O Organismo Autónomo de Parques Nacionais do Ministerio mantén tres liñas de suvencións: 

Por primeira vez, e no marco do Programa de traballo para o ano 2024 do Plan de Acción de Educación Ambiental para a Sostenibilidade, o Programa de Investigación na Rede de Parques Nacionais prevé unha nova liña prioritaria sobre procesos de educación ambiental para a sostenibilidade, interpretación, participación e sensibilización innovadores na Rede de Parques Nacionais.

O plazo de presentación de solicitudes é do 1 de abril de 2024 ata o día 6 de maio de 2024, ás14:00:00 horas

Deberán referirse a un ou varios dos parques nacionales incluídos na Rede de Parques Nacionais.

A subvención por proxecto no poderá ser superior aos 175.000 €.

O procedemento de concesión das axudas será o de concorrencia competitiva.

Máis información en https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/red-parques-nacionales/programa-investigacion/convocatoria-2024.html

 

 

  • Subvencións nas áreas de influencia socioeconómica. A Rede de Parques Nacionais destina unha parte do seu orzamento a subvencionar a institucións e particulares integrados dentro dos límites dos Parques Nacionais, ou as súas zonas de influencia socioeconómica, en concepto de compensación polas limitacións de uso que implica a protección de ditos espazos, e que veñen definidas nos Plans de Uso e Xestión. Estas axudas económicas van destinadas principalmente á mellora de infraestruturas, actividades culturais e sociais e á creación de emprego no ámbito local, e regúlanse por unha convocatoria anual. A tramitación, resolución e pago das subvencións corresponden ao órgano competente de cada comunidade autónoma.