Relación de proxectos de investigación

2012

CONTROL DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES SEGÚN CONVENIO DE ESTOCOLMO E MERCURIO EN OVOS DE LÁRIDOS: BASES DE DATOS, SERIES HISTÓRICAS E XESTIÓN AMBIENTAL. Investigador Principal: SILVIA LACORTE BRUGUERA - Instituto de Diagnostico Ambiental e Estudios da Agua - CSIC.

2011

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE HÁBITATS DE PREFERENCIA PARA A POSTA E ALEVINAXE DE CEFALÓPODOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL. (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”) Investigador Principal: ANGEL GUERRA SIERRA-IIM-CSIC

AVES MARIÑAS AMEAZADAS POR FAUNA INVASORA: VIABILIDADE POBLACIONAL DAS AVES MARIÑAS E EFECTO DO VISÓN AMERICANO NO PN DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA. (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”) Investigador Principal: ALBERTO VELANDO RODRÍGUEZ- Universidade de Vigo.

2010

MONITORIZACIÓN DOS PROCESOS BIOXEOQUÍMICOS NOS SOLOS DE CANTIL E AUGAS COSTEIRAS EN RELACIÓN COA INFLUENZA DAS COLONIAS DE AVES MARIÑAS DO PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA. (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”) Investigador Principal: XOSÉ LUIS OTERO PÉREZ – Universidade de Santiago de Compostela.

2009

AVALIACIÓN E CONTROL DOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES EN GAIVOTAS NIDIFICANTES NA REDE DE PARQUES NACIONAIS MARÍTIMO-TERRESTRE ESPAÑOIS. (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”) Investigador Principal: SILVIA LACORTE BRUGUERA- CSIC

FERRAMENTAS PARA A CONSERVACIÓN DE POBOACIÓNS AMEAZADAS DE PROCELARIFORMES: PROCESOS DE COLONIZACIÓN E AGREGACIÓN SOCIAL NA PARDELA CINSENTA (CALONECTRIS DIOMEDEA) (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”)Investigador Principal: IGNACIO MUNILLA RUMBAO- Universidade de Vigo

2008

TELEDETECCIÓN DE ESPECIES INVASORAS CON ESPECTROSCOPÍA DE IMAXE  T(EI)2 - (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”)INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIA CALVIÑO CANCELA- Universidade de Vigo

2007

EFECTOS DOS CAMBIOS CLIMÁTICOS NATURAIS NOS COMPLEXOS SEDIMENTARIOS DO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA, DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN ACTUAL E PREVISIÓNS FUTURAS. (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”) Investigador principal: IRENE ALEJO FLORES. Universidade de Vigo.

CONTROL INTEGRADO DE COMPLEXOS DE INVASIÓN NO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS (CAT). (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”)Investigador principal: LUIS ENRIQUE SANTAMARÍA GALDÓN- CSIC

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS. (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”)Investigador principal: MARIA LUZ LOUREIRO GARCÍA- Universidad de Santiago de Compostela

2005

A IMPORTANCIA DOS RÉPTILES COMO VECTORES DE DISPERSIÓN DE SEMENTES NO PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA. (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”)Investigador principal: LUIS NAVARRO ECHEVARRÍA- Universidade de Vigo

O MEDIO MARIÑO E A CONSERVACIÓN DUNHA AVE MARIÑA EN PERIGO DE EXTINCIÓN: O CORVO MARIÑO CRISTADO NO PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA. (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”)Investigador principal: ALBERTO VELANDO RODRÍGUEZ- Universidad de Vigo

2003

OS INVERTEBRADOS MARIÑOS DO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS. 1. OS NEMERTINOS. (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”) Investigador principal: JUAN Mª JUNOY PINTOS- Universidade de Alcalá.

2002

BASES PARA A XESTIÓN DA HERPETOFAUNA DO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA: SUBPROXECTO II. AVALIACIÓN DO ESTADO DE CONSERVACIÓN E PLANS DE XESTIÓN DAS ESPECIES LIGADAS ÁS AUGAS DOCE. (Convocatoria “Red de Parques Nacionales”) Investigador principal: PEDRO MANUEL GALÁN REGALADO- Universidade de A Coruña.

Ons - Zona de snorkel Area dos Cans
Ons - Zona de snorkel Area dos Cans