Lexislación

Sálvora - A Serea
 • Decreto 274/99, do 21 de outubro, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais das Illas Atlánticas. (DOG nº 209 de 28/10/99)
 • Lei da Comunidade Autónoma de Galicia 5/2001, do 28 de xuño, de réxime xurídico das concesións na illa de Ons.
 • Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza (Comunidade Autónoma de Galicia).
 • Decreto 88/2002, do 7 de marzo, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos naturais do Espazo Natural da Illa de Cortegada e o seu entorno. (DOG nº62 de 01/04/02)
 • Lei 15/2002, de 1 de xullo, pola que se declara o Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (BOE, nº 157, de 2 de xullo de 2002) modificada polo artígo 121 da Lei 53/2002 de 30 de decembro de Medidas Fiscais, Administrativas e de Orden Social (BOE, nº 133, de 31 de decembro de 2002).
 • Decreto 23 / 2006, do 16 de febreiro, polo que se establecen determinadas medidas de xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
 • Lei 5/2007, do 3 de abril, da Rede de Parques Nacionais.
 • Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
 • Real Decreto 1082/2008, do 3 de xuño, sobre ampliación das funcións e servizos da Administración do Estado traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de conservación da natureza (Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia)
 • Lei 5/2001, do 28 de xuño, de réxime xurídico das concesións na illa de Ons (Comunidade Autónoma de Galicia).
 • Lei 41/2010, do 29 de decembro de protección do medio mariño.
 • Decreto 174/2010, do 1 de outubro, polo que se desenvolve o réxime xurídico e regúlase o procedemento para o outorgamento das concesións da illa de Ons.
 • Lei 30/2014 de Parques Nacionais.
 • Real Decreto 389/2016, do 22 de outubro, polo que se aproba o Plan Director da Rede de Parques Nacionais.
 • Decreto 49/2018, do 26 de abril, polo que se declara o arquipélago de Sálvora ben de interese cultural coa categoría de paisaxe protexida.
 • Decreto 177/2018, do 27 de decembro, polo que se aproba o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.